06 15 40 58 43 | ericsteegers@outlook.com

Stemexpressie/voice expression

In mijn coaching gebruik ik de stem als instrument. De stem kan een hulpmiddel zijn om onszelf te bevrijden uit de gevangenis van oordelen en overtuigingen over onszelf en anderen. Het is een prachtig instrument.


Stemexpressie of stembevrijding is het gebruik maken van klank en zingen om tot bevrijding te komen van mogelijke blokkades die vrij leven beperken. We zijn in onze opvoeding en door de jaren heen in ons leven vaak beperkt in het leven van ons volle potentieel, talenten en mogelijkheden doordat we ons niet volledig mochten uitdrukken.
Door je te bevrijden van ideëen, overtuigingen over hoe je zou moeten leven i,p.v. hoe je zou willen en kunnen leven, kan het leven makkelijker door je heen stromen. Het is dan mogelijk om meer vrijheid te ervaren en trouwer aan jezelf te zijn. De klank en zang maakt het mogelijk blokkades op te heffen en je vervolgens vrijer uit te drukken. Op allerlei gebieden van het leven kan er dan verandering ontstaan.

Workshops
Ik geef individuele sessies en workshops op het gebied van stemexpressie. Op 19 december staat er een workshop gepland in Leiden. 

In coaching I use te voice as an instrument. The voice can be an help to deliberate us from the prison of judgements en convictions about ourselves and others. It's a beautiful instrument.

Voice expression or deliberation is using sound and singing to deliberate us from blocades which restrict us from living full and free. In our education and thoughout the years we are often restricted of our full potential, talents and possibilities because we we could not express ourselves fully.
By deilberating from ideas, convictions about how to live instead of how you want and could live, life can easily flow through you. Than it's possible to experience more freedom and to be more loyal to yourself. The sound and singing makes it possible to leave blocades and to express yourselve more free. On different parts of your life there can be changes then.

Workshops
I give individual sessions and workshops in the area of voice expression. On 19 december I give a workshop.